Znajdujesz się w: Strona główna / Podkomitet Monitorujący / Regulamin PKM
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Regulamin PKM

 

Załącznik do Uchwały Nr 1/2007
Podkomitetu Monitorującego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN PRACY PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIGO

§1

Postanowienia ogólne
Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (PO KL) Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 listopada 2007 roku.

§2

Powołanie Podkomitetu Monitorującego i jego kadencja

1. Podkomitet Monitorujący PO KL zwany dalej „Podkomitetem” powołany jest przez Komitet Monitorujący PO KL w drodze uchwał:
- Uchwały nr 1 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Uchwały nr 14 Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego,
- Uchwały nr 417/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia dokumentu” Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa świętokrzyskiego2007-2013”, które określają strukturę PKM PO KL WŚ.

2. Podkomitet jest powołany na czas trwania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Okres działania PKM PO KL może być przedłużony, jeżeli okaże się to niezbędne dla zakończenia powierzonych mu zadań.

§3

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Podkomitetu

1. Skład Podkomitetu określa uchwała nr 14 Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego.

2. Członka Podkomitetu i jego zastępcę wyznaczają władze podmiotu, który jest reprezentowany w Podkomitecie.

3. Członkostwo w Podkomitecie Monitorującym wygasa z dniem utraty przez członka PKM PO KL WŚ funkcji pełnionych w instytucji lub organizacji go zgłaszającej lub w przypadku śmierci członka. Pozbawienie członkostwa może nastąpić również na wniosek własny, a także na wniosek właściwej instytucji lub organizacji zgłaszającej swojego przedstawiciela do udziału w pracach Podkomitetu.

4. O odwołaniu członka/zastępcy członka Podkomitetu bądź jego rezygnacji, podmiot który był reprezentowany, informuje niezwłocznie Przewodniczącego Podkomitetu oraz Sekretariat Podkomitetu, jednocześnie wskazując swojego nowego przedstawiciela spełniającego określone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kryteria.

5. Jeśli członek Podkomitetu nie może uczestniczyć w posiedzeniu Podkomitetu jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W danym przypadku zastępca członka Podkomitetu bierze udział w posiedzeniu Podkomitetu z prawem do głosowania.

6. Członek Podkomitetu ma obowiązek powiadomienia o swojej nieobecności Przewodniczącego Podkomitetu, za pośrednictwem Sekretariatu Podkomitetu, w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem Podkomitetu.

7. W przypadku, gdy w posiedzeniu biorą udział członek Podkomitetu i jego zastępca, tylko członek Podkomitetu ma prawo do głosowania oraz prawo do uzyskania refundacji kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu.

8. Jeżeli instytucja lub organizacja nie jest reprezentowana w czasie dwóch następujących po sobie posiedzeń Podkomitetu, Przewodniczący może wystąpić do danej instytucji lub organizacji o odwołanie dotychczasowych przedstawicieli i wyznaczenie nowych.

9. Jeżeli instytucja lub organizacja przekracza 50% absencji Przewodniczący Podkomitetu, może wystąpić do Komitetu Monitorującego z propozycją skreślenia instytucji lub organizacji z listy członków Podkomitetu. W tym przypadku nie wyznacza się nowego przedstawiciela i nie jest kontynuowana obecność instytucji lub organizacji w Podkomitecie.

10. Jeżeli Podkomitet nie wystąpi z wnioskiem o uzupełnienie swojego składu decyzję taką może podjąć Komitet Monitorujący.

11. Podkomitet obraduje w obecności Przewodniczącego (zastępcy) oraz co najmniej połowy członków/zastępców członków Podkomitetu, upoważnionych do głosowania.

12. Funkcję Przewodniczącego Podkomitetu pełni przedstawiciel zarządu województwa. Przewodniczący posiada wszelkie uprawnienia członka Podkomitetu.

13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje związane z przewodniczeniem obradom Podkomitetu pełni przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL.

§4

Zadania

1. Zadania Podkomitetu określa uchwała Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego.

2. Podkomitet podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia regulaminu Podkomitetu oraz innych spraw dotyczących działalności Podkomitetu. Regulamin Podkomitetu oraz jego zmiany przyjmuje się w formie uchwały, w obecności co najmniej połowy jego członków/zastępców członków, zwykłą większością głosów.

3. Do zadań Przewodniczącego Podkomitetu należą:
a) przewodniczenie posiedzeniom Podkomitetu,
b) wyznaczanie terminów, miejsca i porządku spotkań Podkomitetu,
c) zawiadamianie, za pośrednictwem Sekretariatu, członków/zastępców Podkomitetu o miejscu i terminie posiedzeń Podkomitetu,
d) zapraszanie na posiedzenia Podkomitetu ekspertów, przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych,
e) podpisywanie uchwał Podkomitetu i protokołów z posiedzeń,
f) zlecanie za pośrednictwem Sekretariatu Podkomitetu wykonania ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu,
g) reprezentowanie Podkomitetu w sprawach dotyczących jego działalności.

4. Do zadań członków Podkomitetu należą:
a) zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach Podkomitetu,
b) aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Podkomitetu.

§5

Posiedzenia Podkomitetu

1. Podkomitet zbiera się co najmniej dwa razy w roku z inicjatywy Przewodniczącego Podkomitetu.

2. W uzasadnionych przypadkach Podkomitet może zbierać się częściej. Dodatkowe posiedzenia Podkomitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Podkomitetu, na wniosek Instytucji Zarządzającej PO KL lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Podkomitetu.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Podkomitetu, posiedzeniom przewodniczy osoba upoważniona przez Przewodniczącego do jego zastępowania.

4. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Podkomitetu rozsyłane są przez Sekretariat drogą pocztową do członków Podkomitetu oraz drogą elektroniczną do członków Podkomitetu oraz do wiadomości zastępcom członków Podkomitetu i stałym obserwatorom z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.

5. Dokumenty będące przedmiotem obrad wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyłane są drogą elektroniczną do członków Podkomitetu oraz do wiadomości zastępcom członków Podkomitetu i stałym obserwatorom co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem.

6. Każdy członek Podkomitetu może zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt najpóźniej na 12 dni kalendarzowych przed dniem posiedzenia. Sprawy te mogą być rozpatrywane na posiedzeniu Podkomitetu za uprzednią zgodą Przewodniczącego Podkomitetu oraz po zatwierdzeniu przez Podkomitet.

7. Przewodniczący Podkomitetu może wprowadzić do porządku obrad Podkomitetu dodatkowe sprawy nie przewidziane w proponowanym porządku obrad.

8. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Podkomitetu na początku każdego posiedzenia.

9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Podkomitetu lub przesłać materiały bez konieczności zachowania terminów wskazanych w ust. 4 i 5.

10. Członkowie Podkomitetu/zastępcy zobowiązani są nie rozpowszechniać treści dokumentów, które są przedmiotem obrad, do czasu podjęcia przez Podkomitet decyzji w ich sprawie. Zastrzeżenie to nie dotyczy procedur wewnętrznych podmiotów delegujących członków i zastępców Podkomitetu.

11. Każde posiedzenie jest rejestrowane za pomocą urządzenia do rejestracji dźwięku. Nagrania z posiedzeń udostępniane są członkom Podkomitetu przez sekretariat na ich wniosek. Nagrania są kasowane po upływie 14 dni po przyjęciu protokołu z posiedzenia Podkomitetu.

§6

Sposób podejmowania decyzji

1. Kworum w obradach Podkomitetu jest zapewnione, gdy w posiedzeniu Podkomitetu uczestniczy co najmniej połowa członków/zastępców członków Podkomitetu uprawnionych do głosowania.

2. Decyzje Podkomitetu podejmowane są w formie uchwał.

3. Dyskusje oraz uchwały podejmowane na forum Podkomitetu są zgodne z przyjętym porządkiem obrad.

4. Każdy projekt uchwały Podkomitetu jest przedmiotem debaty. Przewodniczący proponuje przyjęcie uchwały jednomyślnie. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta w drodze konsensusu, przeprowadza się głosowanie.

5. Za przyjętą uważa się uchwałę, która uzyska większość głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Podkomitetu.

6. Podczas debaty Przewodniczący oraz członkowie Podkomitetu/zastępcy mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały.

7. Jakakolwiek odmienna propozycja uchwały bądź jej części zgłaszana przez członka Podkomitetu/zastępcę musi uzyskać akceptację co najmniej jeszcze jednego członka Podkomitetu/zastępcy.

8. Regulamin Podkomitetu oraz jego zmiany przyjmuje się w formie uchwały Podkomitetu zwykłą większością głosów na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej jednej trzeciej członków Podkomitetu.

§7

Procedury pisemne

1. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego lub jednej trzeciej członków Podkomitetu, Podkomitet może podejmować decyzje w trybie obiegowym - udzielenia pisemnej akceptacji, bez konieczności zwoływania posiedzenia Podkomitetu.

2. Przewodniczący Podkomitetu przesyła drogą pocztową lub elektroniczną projekt uchwały do wszystkich członków Podkomitetu i ustala ostateczną datę na przesłanie opinii. Termin przewidziany na przesłanie odpowiedzi nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania projektu uchwały. Opinia może być przesłana drogą pocztową lub elektroniczną. Przesłana propozycja jest uznawana za zaakceptowaną, jeśli żaden z członków Podkomitetu nie prześle, w przewidzianym terminie, pisemnych zastrzeżeń do otrzymanej propozycji.

3. W przypadku zastrzeżeń lub uwag do otrzymanej propozycji, przedstawionych w formie pisemnej w wymaganym terminie, projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany członkom Podkomitetu do uzgodnień.

4. Członkowie Podkomitetu mogą w terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag wycofać przesłane zastrzeżenia. Jeżeli wszystkie otrzymane zastrzeżenia zostaną wycofane projekt uchwały uważa się za przyjęty.

5. W trybie udzielenia pisemnej akceptacji nie mogą być rozpatrywane sprawozdania z realizacji PO KL, zmiany alokacji oraz przesunięcia środków w ramach PO KL.

§8

Protokoły

1. Z każdego posiedzenia Podkomitetu sporządzany jest protokół obejmujący:
a) porządek obrad,
b) listę imienną uczestników,
c) treść uchwał przyjętych przez Podkomitet,
d) inne ustalenia Podkomitetu i Przewodniczącego.

2. Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego, rozsyłany jest, w celu zatwierdzenia, do wszystkich członków/zastępców Podkomitetu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia Podkomitetu.

3. Członek/zastępca Podkomitetu może zgłaszać ewentualne uwagi do zapisów protokołu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego rozesłania.

4. Brak uwag oznacza zgodę na zatwierdzenie i podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Podkomitetu.

5. W przypadku uwag Przewodniczący Podkomitetu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek. Poprawiony protokół jest ponownie rozsyłany do akceptacji. Jeśli w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozesłania, nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia do protokołu, Przewodniczący Podkomitetu ostatecznie zatwierdza i podpisuje protokół.

6. Jeśli Przewodniczący Podkomitetu nie zaakceptuje poprawek lub jeśli co najmniej 3 członków Podkomitetu wniesie zastrzeżenia do tego samego punktu poprawionej wersji protokołu, kwestia ta staje się przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Podkomitetu i powinna zostać uzgodniona przez Podkomitet.

§9

Obsługa prac Podkomitetu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Podkomitetu zapewnia Sekretariat Podkomitetu znajdujący się w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL.

Do zadań Sekretariatu należą:
a) przygotowywanie porządku obrad Podkomitetu,
b) zawiadamianie o miejscu i terminie posiedzeń,
c) koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Podkomitet, w szczególności projektów uchwał,
d) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
e) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń,
f) przygotowanie i obsługa posiedzeń Podkomitetu,
g) zapewnienie tłumaczenia niezbędnych materiałów i dokumentów, regulaminów na potrzeby Podkomitetu,
h) zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz oraz badań niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu,
i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkomitet lub Przewodniczącego Podkomitetu,
j) formułowanie i przedkładanie wniosków o finansowanie z pomocy technicznej kosztów związanych z posiedzeniami Podkomitetu.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej jednej trzeciej członków Podkomitetu,

Podkomitet może w swych pracach korzystać z usług ekspertów. Eksperci mogą być powołani na stałe lub doraźnie.

3. Przewodniczący Podkomitetu może zlecać opracowanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu.

§10

Grupy i zespoły robocze

1. Podkomitet może powoływać specjalne grupy i zespoły robocze.

2. Członkowie grup i zespołów roboczych mogą być powoływani spoza grona członków Podkomitetu.

3. Skład osobowy i liczbę członków oraz tryb pracy poszczególnych grup i zespołów roboczych ustala Podkomitet.

4. Grupy i zespoły robocze są powoływane z inicjatywy Przewodniczącego lub jednej trzeciej członków Podkomitetu.

§11

Honoraria i wynagrodzenia

1. Członkowie/zastępcy Podkomitetu nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Podkomitetu, zespołów doradczych lub grup roboczych.

2. Członkowie/zastępcy Podkomitetu zamieszkali poza miejscem obrad Podkomitetu, na własny wniosek, mogą uzyskać refundację:
a) kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu,
b) kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na danym odcinku,
c) kosztów zakwaterowania związanych z udziałem w posiedzeniu Podkomitetu.

3. Refundacja nie przysługuje osobom uczestniczącym w posiedzeniu bez prawa do głosowania.

4. W sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy jednocześnie członek i zastępca członka Podkomitetu refundacja przysługuje jedynie członkowi Podkomitetu.

§12

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Łukasz Czekała
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761577
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x